महा मृत्युंजय मंत्र

ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे।
सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् ॥
उर्वारुकमिव बन्धनान् ।
मृत्योर्मुक्षीय माम्रतात् ॥

गायत्री मंत्र

ॐ भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्यः धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्

हरे कृष्ण महामंत्र

हरे कृष्ण हरे कृष्ण |
कृष्ण कृष्ण हरे हरे |
हरे राम हरे राम |
राम राम हरे हरे ||